Algemene voorwaarden

Hieronder kunt u de Algemene Voorwaarden inzien van Zamarra’s Bazaar.

Artikel 1 – Definities

1.1. Zamarra’s Bazaar: Zamarra’s Bazaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34339787.

1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die bij Zamarra’s Bazaar een bestelling heeft gedaan of een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Zamarra’s Bazaar zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Zamarra’s Bazaar alleen bindend indien en voor zover deze door Zamarra’s Bazaar uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Zamarra’s Bazaar is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3 – Verplichtingen Zamarra’s Bazaar

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Zamarra’s Bazaar dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2 Alle informatie op de website en in door Zamarra’s Bazaar uitgegeven documenten is met zorg en te goeder trouw samengesteld en beschreven.

3.3 Afbeeldingen op de website en in door Zamarra’s Bazaar uitgegeven documenten worden zodanig weergegeven dat zij een zo reëel mogelijk beeld geven van (het gebruik van) de producten.

3.4 Indien een (deel van) een door Klant besteld product niet op voorraad dan wel tijdelijk niet leverbaar is zal Zamarra’s Bazaar de Klant daarover informeren. Klant heeft in dat geval het recht een deel of de gehele bestelling te annuleren.

3.5 Zamarra’s Bazaar is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

Artikel 4 – Verplichtingen Klant

4.1. Klant stelt Zamarra’s Bazaar op de hoogte van juiste adres- en/of contactgegevens. Indien adres- en/of contactgegevens tussentijds wijzigen zal Klant Zamarra’s Bazaar daarover tijdig informeren.

4.2. Zonder toestemming van Zamarra’s Bazaar is het Klant verboden de door Zamarra’s Bazaar verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

Artikel 5 – Overeenkomst

5.1. Een overeenkomst tussen Klant en Zamarra’s Bazaar komt enkel tot stand na acceptatie van de bestelling door Zamarra’s Bazaar.

5.2. Zamarra’s Bazaar behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder reden te weigeren dan wel te voorzien van aanvullende voorwaarden ten behoeve van samenstelling en/of levering.

Artikel 6 – Prijzen

6.1. Alle prijzen worden in Euro’s weergegeven en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2. Zamarra’s Bazaar behoudt zich het recht voor om prijzen voor producten en/of diensten te wijzigen en in het bijzonder wanneer wettelijke voorschriften vanuit overheidswegen worden toegepast.

6.3. Alle prijzen op de website, in offertes, aanbiedingen en overige documentatie van Zamarra’s Bazaar zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

7.1. Betalingen dienen uitsluitend vooraf te worden uitgevoerd via een van de aangegeven betaalmethoden.

7.2. Indien Klant in gebreke blijft door het niet uitvoeren van een betaling heeft Zamarra’s Bazaar het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Zamarra’s Bazaar vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1. Zo lang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde producten eigendom van Zamarra’s Bazaar.

Artikel 9 – Levertijd

9.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Zamarra’s Bazaar wordt ontvangen.

9.2. Bestelling worden altijd de volgende dag verwerkt en verzonden. Afhankelijk van het postbedrijf zullen de bestelde artikelen de daarop volgende (werk)dag op het afleveradres geleverd worden.

9.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Garantie

10.1. Bij levering van producten en/of diensten door Zamarra’s Bazaar heeft Klant uitsluitend recht op dezelfde garantie die door de toeleverancier van Zamarra’s Bazaar is bepaald.

Artikel 11 – Retourzending

11.1. Klant heeft het recht om binnen 7 werkdagen na levering van de bestelling de geleverde producten te retourneren. Retournering kan zonder reden plaatsvinden. Bij retournering wordt de aankoopprijs terugbetaald. Bij retournering dient het product ongeopend, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd naar adres: Zamarra’s Bazaar, Staalmeesterslaan 182, 1057 NS Amsterdam, o.v.v. Retour en uw naam of bestelnummer.

11.2. Retourzendingen zijn niet mogelijk als specifieke wensen door Klant zijn gegeven bij de bestelling of totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 12 – Reclame

12.1. Bij gebreke van verplichtingen van Zamarra’s Bazaar dient Klant, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat schriftelijk of via e-mail te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Zamarra’s Bazaar.

12.2. Indien Zamarra’s Bazaar de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

12.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product of dienst.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1. Zamarra’s Bazaar stelt alle informatie op de website en overige documenten zorgvuldig samen. Zamarra’s Bazaar is niet aansprakelijk voor typefouten, onjuistheden of onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen door Klant op grond van informatie die op of via de website beschikbaar wordt gesteld.

13.2. De eventuele aansprakelijkheid van Zamarra’s Bazaar is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de bestelling of overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit, met uitzondering van gevallen waarin sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Zamarra’s Bazaar.

13.3. Klant vrijwaart Zamarra’s Bazaar voor alle aanspraken op schadevergoedingen die derden mochten doen gelden met betrekking tot schade die is ontstaan door het gebruik van de door Zamarra’s Bazaar geleverde producten en/of diensten.

Artikel 14 – Overmacht

14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Zamarra’s Bazaar door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Zamarra’s Bazaar kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15 – Wijzigingen AV

15.1. Zamarra’s Bazaar heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan Klant.

Artikel 16 – Slotbepalingen

16.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

16.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

16.4. Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van mijn Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op via info@zamarra.nl.

Adres:
Zamarra’s Bazaar
Staalmeesterslaan 182
1057 NS Amsterdam
Nederland
E: info@zamarra.nl